درسهای رایگان انلاین در طی کوید-۱۹

شما میتوانید با دنبال کردن لینک زیرین از لیست درسهای رایگان ارایه شده در دانشگاههای معتبر امریکا انتخاب کنید
دروس به شما انتخاب میدهد که برای دریافت گواهی برای رزومه تان پرداخت کنید